Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia profilu na Facebooku

W związku z obserwowaniem profilu https://www.facebook.com/osmli... (dalej jako: Profil) i aktywnością użytkowników Facebook obserwujących Profil (dalej jako: Użytkownicy), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, ul. Starodworska 7, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 34-600 Limanowa. NIP: 737 000 33 13 KRS: 0000 122 625 gromadzi dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników i jest ich administratorem.

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Innymi słowy, podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.

Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook a wszystkie interakcje na profilu. Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy zarówno elektronicznie: ochronadanychosmlimanowa@interia.pl), telefonicznie: +48 18 337 61 31.

Więcej informacji dot. Regulaminy Facebook znajdą Państwo na stronie internetowej:https://pl-pl.facebook.com/leg...